Dni dyrektorskie

Dni dyrektorskie to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. dni te może wprowadzić „dyrektor szkoły lub placówki po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603).

Liczba dni wolnych, które może wprowadzić dyrektor, zależy od typu szkoły:

  • szkoła podstawowa – do 8 dni;

  • licea ogólnokształcące i technika – do 10 dni;

  • szkoły branżowe, szkoły policealne i placówki kształcenia praktycznego – do 6 dni.

Dodatkowe dni wolne mogą być ustalone:

  • w dni, w których odbywają się egzaminy: ósmoklasisty, maturalny, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;

  • w dni, w które przypadają święta religijne niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy;

  • w inne dni, jeśli ich wyznaczenie uzasadnia organizacja pracy szkoły lub placówki bądź potrzeby lokalnej społeczności.

Należy pamiętać o tym, że dyrektor ma obowiązek poinformowania nauczycieli, uczniów oraz rodziców o dodatkowych dniach wolnych, wyznaczonych na dany rok szkolny, do 30 września. Wyjątek stanowią szkoły lub placówki, w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – jeśli dyrektor takiej szkoły nie ogłosił dodatkowych dni wolnych do 30 września, może to zrobić do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może wyznaczyć inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale pod warunkiem zrealizowania zajęć, które przypadają w te dni, w wyznaczone soboty.

Podczas Dni dyrektorskich szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz poinformowania rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.